top of page
Benefits

Benefits and financial support : Những loại trợ cấp và giúp đỡ tài chánh cho những ai thất nghiệp và đi tìm việc làm. 

1- Jobseeker's Allowance (JSA) : Trợ cấp giúp đỡ khi thất nghiệp và đi tìm việc làm. 

2- Universal Credit : Trợ cấp phổ thông - giúp đỡ những ai có thui nhập thấp, thất nghiệp hoặc không có khả năng đi làm. 

3- Pension Credit : Trợ cấp những ai ở tuổi về hưu 

4- Employment and Support Allowance ( ESA) : Trợ cấp hỗ trợ những ai bị tàn tật hoặc sức khoẻ kém ảnh hưởng đi tìm việc làm. 

5- Statutory Sick pay (SSP) : Phụ cấp những ai vướng bệnh hoặc tai nạn lúc lao động 

6- Statutory Maternity Leave : Phụ cấp nghỉ thai sản 

7- Maternity Allowance : Trợ cấp khi sanh con 

​8- Sure Start Maternity Grant : Trợ giúp khi

bottom of page